Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Ấn phẩm chi tiết - Ấn phẩm Vlaw
Hồ sơ hợp lệ nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh không chấp nhận

Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp hướng dẫn rất rõ về hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh. Tuỳ theo từng nội dung thay đổi, các tài liệu gửi kèm sẽ điều chỉnh tương ứng nhưng nhất thiết phải có: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh, Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông. Nhưng một vấn đề khá bức thiết ở đây là có nhiều trường hợp hồ sơ đã hợp lệ nhưng Phòng đăng ký kinh doanh vẫn không chấp nhận.

          Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định về điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:
“Điều 51: Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên
1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định
Điều 102: Điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”
          Như vậy, khi công ty đã đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật và đã tiến hành đầy đủ các quy trình thủ tục họp theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp thì Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông là hoàn toàn hợp lệ và phù hợp với các quy định của pháp luật.
Hoặc cuộc họp diễn ra với sự có mặt đầy đủ của các thành viên/cổ đông nhưng tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp là 75% tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp. Trường hợp này, theo quy định của pháp luật các vấn đề tại cuộc họp đã được thông qua mặc dù có phiếu biểu quyết phản đối.
          Tuy nhiên, khi doanh nghiệp sử dụng những biên bản này để tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thì Phòng đăng ký kinh doanh lại không chấp nhận do cho rằng sẽ có sự tranh chấp xảy ra từ những thành viên/cổ đông không dự họp hoặc từ những thành viên/cổ đông biểu quyết phản đối.
Có những trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nhưng nếu có đơn khiếu nại gửi đến, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ngừng thụ lý hồ sơ thay đổi và chờ cho đến khi tranh chấp được giải quyết. Điều này là hoàn toàn không phù hợp với các quy định của pháp luật. Phòng đăng ký kinh doanh không phải là cơ quan giải quyết tranh chấp mà là cơ quan đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân dựa trên cơ sở hồ sơ do các tổ chức, cá nhân cung cấp.
Một trường hợp đặt ra là có những công ty sau khi họp đại hội đồng cổ đông một thời gian dài mới thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Liệu đến thời điểm thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Phòng đăng ký kinh doanh có chấp nhận một biên bản họp đã lâu như vậy hay không? Luật doanh nghiệp 2005 không có điều khoản nào quy định về thời gian thực hiện thay đổi sau ngày họp. Chính vì vậy, việc chấp nhận một biên bản họp về mặt thời gian lại do Phòng đăng ký kinh doanh quyết định.
Có những Công ty việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông là rất khó khăn do có nhiều cổ đông ở xa hoặc thường xuyên đi nước ngoài, mỗi một lần triệu tập họp khá tốn kém chi phí. Việc Phòng đăng ký kinh doanh không chấp nhận một biên bản đã khá lâu về mặt thời gian khiến cho Công ty phải tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà việc tổ chức họp đâu phải dễ.
Đứng trên lập trường quan điểm của các doanh nghiệp, lấy lợi ích của doanh nghiệp đặt lên hàng đầu, chúng ta mới thấy rằng việc quy định chưa chặt chẽ của pháp luật hoặc việc áp dụng không thống nhất các quy phạm pháp luật của các cơ quan thực thi đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp. Trong khi đó mục đích của việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật là tạo nên một “hàng rào” pháp lý vững chắc cho các doanh nghiệp hoạt động được thuận lợi tránh những sai phạm trong quá trình hoạt động.
 
 
 
 


Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 12
Thống kê truy cập: 2308683