Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Ấn phẩm chi tiết - Ấn phẩm Vlaw
Phiếu yêu cầu Công Chứng

 

 
                                                            

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

Kính gửi:  Văn phòng Công chứng Việt Luật - TP Hà Nội

Họ và tên người nộp phiếu: ..........................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Số điện thoại: ............................Số Fax: ................................Email: ...........................


Yêu cầu công chứng về: ..............................................................................................

 

 

 

Địa chỉ yêu cầu công chứng: .......................................................................................

 

 

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:

 

1. ...............................................................................................................................

 

 

 

2. ...............................................................................................................................

 

 

 

3. ...............................................................................................................................

 

 

 

4. ...............................................................................................................................

 

 

 

5. ...............................................................................................................................

 

 

 

6. ...............................................................................................................................

 

 

 

7. ...............................................................................................................................

 

 

 

8. ...............................................................................................................................

 

 

 

9. ...............................................................................................................................

 

 

 

10...............................................................................................................................

 

 

 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./20                

 

NGƯ­­ỜI NHẬN PHIẾU                                   NGƯỜI NỘP PHIẾU

 

    (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

 Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 7
Thống kê truy cập: 2308714