Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Ấn phẩm chi tiết - Văn bản pháp luật mới nhất
VỀ VIỆC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

Thực hiện Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/20011 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP và các văn bản liên quan, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các thủ tục thẩm tra, cấp phép và cấp chứng thư số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Căn cứ quá trình triển khai ứng dụng chữ ký số và mức độ phát triển của thị trường dịch vụ chứng thực chữ ký số trong thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét, nghiên cứu để có các biện pháp quản lý phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, chất lượng dịch vụ và sự phát triển bền vững của thị trường dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Trong thời gian nghiên cứu, xác định biện pháp quản lý phù hợp, Bộ Thông tin và Truyền thông tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng từ ngày 16/02/2012 cho đến khi có thông báo khác.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các tổ chức, cá nhân quan tâm được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Bộ TT&TT: các Cục ƯDCNTT, VT, các Vụ PC, CNTT, KHCN, TTTT, Trang TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Minh Phương

 Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 8
Thống kê truy cập: 2308709