NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ Ở VIỆT NAM HAY KHÔNG?

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ Ở VIỆT NAM HAY KHÔNG?

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Đất đai năm 2013. Luật Nhà ở năm 2014. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Nghị định 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 sửa đổi, […]