1. NGUỒN ÁN LỆ

  Bản án dân sự phúc thẩm số 16/2019/DSPT ngày 19/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Võ Sĩ M với bị đơn là ông Đoàn C; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm 05 người.

 1. TỪ KHÓA ÁN LỆ

  – “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất”;
  – “Chưa được công chứng/chứng thực”;
  – “Thực hiện 2/3 nghĩa vụ”;
  – “Công nhận hiệu lực của hợp đồng”.

 1. TÌNH HUỐNG ÁN LỆ
  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác lập trước ngày 01/01/2017 chưa được công chứng/chứng thực nhưng bên nhận chuyển nhượng đã thực hiện 2/3 nghĩa vụ của mình.
 2. GIẢI PHÁP PHÁP LÝ

  Trường hợp này, Tòa án công nhận hiệu lực của hợp đồng. Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ:
  – Điều 129 Khoản 1 Điều 502 và Điểm b Khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015;
  – Điểm a Khoản 3 Điều 167 và Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.

 3. NỘI DUNG ÁN LỆ

  – Về thời hạn giao dịch được 2 bên xác định là từ khi xác lập giao dịch cho đến khi phía bị đơn thực hiện xong nghĩa vụ sang tên trong GCN QSDĐ cho nguyên đơn, nên đây là giao dịch đang được thực hiện.
  – Về nội dung, hình thức phù hợp với quy định của BLDS năm 2015 nên áp dụng BLDS năm 2015 là đúng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 688 BLDS 2015.

  – Như vậy, tùy thời điểm các bên thỏa thuận việc chuyển nhượng QSDĐ thì phía bị đơn chưa được cấp đất nên chỉ lập giấy viết tay thể hiện nội dung thỏa thuận bằng lời nói thành Chuyển nhượng thửa 877 và tiếp tục thực hiện HĐ bằng việc giao thêm tiền, giao đất, giao giấy chứng nhận QSDĐ đang đứng tên bị đơn là đã đủ điều kiện để chuyển nhượng.
  – Theo quy định tại Điều 116 , Khoản 2 Điều 129 BLDS 2015 thì tùy giao dịch CN QSDĐ của các bên không tuân thủ về hình thức được quy định tại Khoản 1 Điều 502 BLDS 2015 nhưng bên nguyên đơn đã thực hiện giao cho phía bị đơn 110.000.000 đồng, phía bị đơn đã giao QSDĐ cho nguyên đơn là đã thực hiện hơn 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch nên giao dịch được công nhận hiệu lực…