1. Hồ sơ cần cung cấp khi yêu cầu công chứng (bản gốc)
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu phổ thông;
  • Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực sẽ ký.Trường hợp chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, nếu người thực hiện chứng thực không hiểu rõ nội dung của giấy tờ, văn bản thì có quyền yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt nội dung của giấy tờ, văn bản đó (bản dịch không cần công chứng hoặc chứng thực chữ ký người dịch, người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch).
  1. Thủ tục
  • Nộp hồ sơ: Người yêu cầu chứng thực (YCCC) cung cấp bản gốc trực tiếp hoặc chụp bản gốc gửi mail: congchungvietluat@gmail.com
  • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì VPCC thông báo với Người YCCC về: phí, thù lao. VPCC tư vấn, hướng dẫn, giải thích và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ thiếu hoặc từ chối nếu không đủ cơ sở chứng thực

  • Chứng thực chữ ký: Người YCCC xuất trình đầy đủ hồ sơ YCCC bản gốc, chứng thực chữ ký và nhận kết quả.
  1. Lưu ý
  • Không thực hiện chứng thực chữ ký trên Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch; trừ Giấy ủy quyền trong các trường hợp:

(1) ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;

(2) ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;

(3) ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;

(4) ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội; hoặc trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  • Việc ủy quyền phải thỏa mãn các điều kiện như không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.
  • Nếu việc ủy quyền không thỏa mãn các điều kiện trên thì phải thực hiện dưới hình thức Công chứng giấy ủy quyền/Công chứng hợp đồng ủy quyền