Quy định về thủ tục đăng ký kết hôn lại

I.Điều kiện để được đăng ký kết hôn lại:

  1. Việc kết hôn đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.
  2. Người yêu cầu đăng ký lại kết hôn có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.
  3. Việc đăng ký lại kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
  4. Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký kết hôn lại:

– Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu số 15 tại Thông tư 04/2020 của Bộ Tư Pháp

– Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn.

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền trong trường hợp việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đăng ký kết hôn trước đây (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).

– Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

II. Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ:

1.Nơi nộp hồ sơ:

1.1.Với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước:

Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã trước đây đã đăng ký kết hôn

1.2. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

– UBND cấp huyện – nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thực hiện đăng ký lại kết hôn;

– Trước đây kết hôn tại UBND cấp xã thì hiện nay đăng ký lại kết hôn do UBND cấp huyện thực hiện;

– Trước đây thực hiện tại UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tư pháp thì đăng ký lại kết hôn do UBND cấp huyện nơi cư trú của người yêu cầu thực hiện. Nếu người này không cư trú ở Việt Nam thì do UBND cấp huyện nơi trụ sở hiện nay của Sở Tư pháp thực hiện.

2. Cách thức nộp hồ sơ:

2.1 Nộp trực tiếp:

– Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

– Lệ phí: theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

– Lấy kết quả: Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).

2.2 Nộp trực tuyến:

– Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

– Lệ phí: theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

– Lấy kết quả: Sau khi hồ sơ đăng ký kết hôn được tiếp nhận thành công, người yêu cầu nhận được mã số đăng ký và thời gian trả kết quả hồ sơ, người yêu cầu đến UBND phường nhận kết quả không cần ủy quyền của bên nam nữ còn lại. Khi đến UBND phường cần mang các giấy tờ liên quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN

Kính gửi: (1)……………………………………………………………………………

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………….

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký lại kết hôn theo nội dung dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên của vợ:…………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………………Quốc tịch: …………………………………

Nơi cư trú:(2)……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân:(3)…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên của chồng: ………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………….Quốc tịch: ……………………………….

Nơi cư trú:(2)…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân:(3)……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Đã đăng ký kết hôn tại: (4)…………………………………………………………..

ngày ………. tháng ……….năm………………………………………………….

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số: (5)……., Quyển số: (5)………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                    Làm tại: ……………………., ngày ……….. tháng ……… năm …………..

Đề nghị cấp bản sao(6): Có , Không

Số lượng:…….bản

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

………………………………

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại kết hôn.

(2)  Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây.

(5) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.