Lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày.

Cơ sở pháp lý –        Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

–        Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

–        Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký cư trú.

Thủ tục –        Đăng ký lưu trú
Yêu cầu, điều kiện –        Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.
Thời hạn giải quyết –        Ngay khi nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện –        Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thông báo lưu trú
Cơ quan thực hiện –        Công an xã
Kết quả –        Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu về cư trú
Hồ sơ gồm có 01 bộ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01- Thông tư số 56/2021/TT-BCA).
Trình tự thực hiện –        Bước 1: Cá nhân, tổ chức thông báo lưu trú tới cơ quan đăng ký cư trú qua hai hình thức nộp trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia

–        Bước 2: Cán bộ Công an thực hiện tiếp nhận thông báo lưu trú và cập nhập trên cơ sở DLQG