Theo Thông tư 15/2022/TT-BCA từ 21/5/2022 Công an xã, phường, thị trấn (Công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức

  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

a) Giấy khai đăng ký xe

b) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe: Hợp đồng mua bán, tặng, cho,…; Hóa đơn, chứng từ tài chính (Biên lai, phiếu thu);

c) Chứng từ lệ phí trước bạ: biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ

d) Chứng từ nguồn gốc của xe (nếu có): Đối với xe gắn máy (kể cả xe máy điện) nhập khẩu thì nộp kèm tờ khai nguồn gốc xe. Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì nộp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

đ) Giấy tờ của chủ xe: CMND/CCCD;

  • Bước 2: Nộp hồ sơ

Cách 1: Đăng ký, cấp biển số xe trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.bocongan.gov.vn/). Chủ xe đăng nhập kê khai các thông tin vào Giấy khai đăng ký xe điện tử (Theo mẫu số 01A/58) và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ mail hoặc tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe.

Cách 2: Đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe làm thủ tục: Chủ xe kê khai các thông tin vào Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA).

  • Bước 3: Nộp lệ phí xe đăng ký theo quy định, bấm chọn biển số và nhận giấy hẹn trả kết quả
  • Bước 4: Nhận biển số xe; Giấy đăng ký xe.

⇒ MẪU BIỂU

1. Mẫu số 01A/58 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE

  1. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI

Tên chủ xe:……………………………….; Năm sinh:……………… ……………..

Nơi ĐKHKTT:­…………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:­…………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của chủ xe:………………………………

cấp ngày…..…/……./……..…; tại:……………………………………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của người làm thủ tục:……………… cấp ngày……./……/……….; tại:…………… …………………

Điện thoại của chủ xe:………………………….; Thư điện tử:…………………..….

Điện thoại của người làm thủ tục:…………… …… ; Thư điện tử:………… …….

Mã hóa đơn điện tử:……………… ……………..; Mã số thuế:…………………

Mã hồ sơ lệ phí trước bạ điện tử:………………; Cơ quan cấp:……………………

Số tờ khai hải quan điện tử:…………………….; Cơ quan cấp:……………………

Số sêri Phiếu KTCLXX:………………………..; Cơ quan cấp ……………………

Số giấy phép kinh doanh vận tải………………..; Cấp ngày……./……/………..; tại……………

Số giấy phép kinh doanh:………………………….….; Cấp ngày……./……/………..; tại………….

Số máy 1:……………………………………………………………………………

Số máy 2:…………………………………………………

Số khung:…………………………………… Loại xe: ……………; Màu sơn: ……………; Nhãn hiệu: ………………..…; Số loại: ………………….…………..…

Đăng ký mới    □                                 Đăng ký sang tên

Đổi lại, cấp lại đăng ký xe            

Lý do…………………………………………………………..………………………..

Đổi lại, cấp lại biển số xe          

Lý do………………………………………………………………………………..…

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe.

Mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến

……………………………

 

 

……….., ngày…….tháng………năm…………..

CHỦ XE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

 

Mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến:…………………………………………………

2.Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA Ngày 16/6/2020 củ \a Bộ Công an)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________ 

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)

  1. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner’s)

Tên chủ xe :…………………………………… Năm sinh: ………………..

Địa chỉ :……………………………..

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của chủ xe

Cấp ngày /…… /………………………… ;tại:……………………………………………………….

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của người làm thủ tục

cấp ngày…….. /…/….. tại…………………………………….

Điện thoại của chủ xe

Email:…………………..

Điện thoại của người làm thủ tục

Email:…………………..

 

Số hóa đơn điện tử

mã số thuế …………………………………

Mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Cơ quan cấp:…………..

Số tờ khai hải quan điện tử

Cơ quan cấp:…………..

Số sêri Phiếu KTCLXX

Cơ quan cấp:…………..

Số giấy phép kinh doanh vận tải ………………………. cấp ngày…/…./…. tại ……….

Số máy 1 (Engine N0):

Số máy 2 (Engine N0):

Số khung (Chassis N0):

 

Nơi dán bản chà số máy (Đăng ký tạm thời, đổi, cấp lại đăng ký, biển số không phải dán)

 

Loại xe: …………………; Màu sơn: …………….; Nhãn hiệu:……………; Số loại:……………………..

Đăng ký mới □                      Đăng ký sang tên □                           Đăng ký tạm thời

Đổi lại, cấp lại đăng ký xeLý do……………………………………………………………………….

Đổi lại, cấp lại biển số xeLý do………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complexly responsible before law for the vehicle documents in the file).

….., ngày (date)…. tháng…. năm….
CHỦ XE (Owner’s full name)(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)(Sinature, write full name….)