QUYẾT ĐỊNH Số 39/QĐ-CA của CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO về việc công bố án lệ đã Công bố 07 (bảy) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua. 

ÁN LỆ SỐ 57/2023/AL1 về hành vi gian dối nhằm tiếp cận tài sản trong tội “Cướp giật tài sản” được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công bố theo Quyết định số 39/QĐ-CA ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân ti cao.