Trích lục kết hôn là một dạng của trích lục hộ tịch. Đây là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện đăng ký kết hôn của cá nhân đã thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Văn bản này có giá trị pháp lý tương đương như giấy chứng nhận kết hôn cho nên trích lục đăng ký kết hôn thường được dùng để thay thế giấy chứng nhận kết hôn trong một số trường hợp nhất định. Trích lục giấy đăng ký kết hôn này cũng có thể được dùng để thực hiện thủ tục ly hôn khi bản gốc Giấy chứng nhận kết hôn bị thất lạc.

  1. Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục cấp trích lục kết hôn:
  2. Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu số 18 tại Thông tư 04/2020 của Bộ Tư Pháp
  3. Giấy tờ chứng thực cá nhân: CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu.
  4. Sổ hộ khẩu của người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch;
  5. Giấy tờ ủy quyền, trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục:

– Đối với trường hợp người được ủy quyền không phải là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột thì phải có Văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực.

– Đối với trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột thì phải có Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền..

I. Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ:

1.Nơi nộp hồ sơ: UBND xã phương nơi đăng ký kết hôn hoặc Phòng tư pháp UBND quận, huyện nơi đăng ký kết hôn

2.Cách thức nộp hồ sơ:

* Nộp trực tiếp:

– Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

– Lệ phí: theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

– Lấy kết quả: Người có yêu cầu cấp trích lục kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).

* Nộp trực tuyến:

– Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

– Lệ phí: theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

– Lấy kết quả: Sau khi hồ sơ cấp trích lục kết hôn được tiếp nhận thành công, người yêu cầu nhận được mã số đăng ký và thời gian trả kết quả hồ sơ, người yêu cầu đến UBND phường nhận kết quả không cần ủy quyền của bên nam nữ còn lại. Khi đến UBND phường cần mang các giấy tờ liên quan.

II. Mẫu biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

 

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: ……………………………………….

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) …………………………………………………….
cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………

Giới tính: ………………….Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: ……………………………..

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Số định danh cá nhân (nếu có): ………………………………………………………….

Đã đăng ký tại: (5) …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

ngày  …….. tháng ……… năm ………… số…………… Quyển số: …………….

Số lượng bản sao yêu cầu cấp:…………………..bản(6).

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình

   Làm tại: ……………………………………………… , ngày ….  tháng ….  năm ……………

Người yêu cầu

(ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

                                                                          ……………………………….

  Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây, nay đề nghị cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ:          Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

(6) Ghi rõ số lượng bản sao đề nghị cấp.