Tổng cục Thuế triển khai Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế. Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định 12/2023/NĐ-CP nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày ban hành – Thời hạn:                                              2. Nội dung:

 

3. Hồ sơ và thủ tục gia hạn nộp thuế: