Rất nhiều người dân có nhu cầu tách thửa mảnh đất ra với nhiều mục đích như: chuyển nhượng, tặng cho,… Tuy nhiên lại không biết thủ tục như thế nào, điều kiện để được tách thửa ra sao:

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, tách thửa cần những điều kiện sau:

– Đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu.

– Có Giấy chứng nhận.

– Đất không có tranh chấp.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Lưu ý:

– Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là diện tích mà thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn.

– Nếu tách thửa mà tạo thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng xin hợp thửa với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích

bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì được phép tách thửa.

  1. Trình tự thực hiện

1.1 Công văn chấp thuận tách thửa

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm trích đo địa chính thửa đất (thời hạn trích đo thửa đất 10 ngày làm việc và không tính vào thời gian thủ tục hành chính) hoặc kiểm tra trích đo địa chính, điều kiện tách thửa theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện tách thửa thì trong thời hạn 03 ngày làm việc có văn bản trả lại hồ sơ cho người sử dụng đất biết; trường hợp đủ điều kiện tách thửa thì có văn bản hướng dẫn người sử dụng đất liên hệ với cơ quan công chứng để làm thủ tục công chứng hoặc chứng thực Hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

  • Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị tách thửa (Bản chính – theo Mẫu số 11/ĐK);

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

– Bản chính Trích đo địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc do Đơn vị có tư cách pháp nhân về đo đạc lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định (Bản chính – nếu có).

– Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án: Người nhận chuyển quyền phải nộp giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (Bản sao chứng thực).

– Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì tổ chức bị thu hồi đất phải nộp Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hồ sơ tài liệu liên quan đến việc đền bù, nhận đến bù khi Nhà nước thu hồi đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng (Bản sao chứng thực);

1.2 Xin cấp Giấy chứng nhận

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi người sử dụng đất nộp bổ sung Hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được công chứng hoặc chứng thực; Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội vẽ, in Giấy chứng nhận trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận đồng thời gửi thông tin địa chính đến Chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

  • Thành phần hồ sơ bổ sung:

– Công văn chấp thuận Tách thửa (Bản chính);

– Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (Bản chính);

– Giấy chứng nhận đã cấp (Bản gốc);

– Văn bản công chứng việc chuyển nhượng, tặng cho, … (Bản chính);

– Bộ tờ khai: Đăng ký biến động, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế phi nông nghiệp, Tờ khai lệ phí trước bạ; Sơ đồ thửa đất

– Bản chứng thực giấy tờ tùy thân của các bên: CMND/CCCD; SHK; Đăng ký kết hôn/Xác nhận tình trạng hôn nhân;

– Bản chính Văn bản cam kết/ Văn bản thỏa thuận tài sản riêng (nếu có).

Quá trình trích đo địa chính thửa đất phát hiện thực tế sử dụng đất có sự sai lệch về hình thể, kích thước, diện tích so với Giấy chứng nhận đã cấp, nếu được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận sử dụng ổn định, không tranh chấp, không lấn chiếm thì Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm đồng thời điều chỉnh nội dung sai lệch (đối với trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính) khi giải quyết thủ tục theo quy định.

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu chuyển thông tin địa chính, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính thông báo cho người thực hiện nghĩa vụ tài chính biết đồng thời gửi cho Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội theo quy định.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận; Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật, bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đất đai và có văn bản gửi các cơ quan liên quan; trả Giấy chứng nhận theo quy định.

  1. Kết quả: Công văn chấp thuận Tách thửa; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  2. Lệ phí: (chưa bao gồm các loại phí khác)

– Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận: 50.000 đồng/lần;

– Lệ phí Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 30.000 đồng/bản;

Ngoài ra, người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp các loại phí khác như: Phí thẩm định địa chính, phí trích đo địa chính; Lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

4.Văn bản pháp luật có liên quan

– Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

– Nghị định của Chính phủ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 hướng dẫn thi hành luật đất đai, số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi nghị định hướng dẫn luật đất đai;

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19/5/2014 quy định về Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính;

-Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ngày 07/07/2020 về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố.

  1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất (Mẫu số 11/ĐK – ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)