Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (thay đổi thông tin về giấy tờ tùy thân, nơi thường trú,…)

Theo Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CPngày 15/05/2014 quy định rằng khi người sử dụng đất thay đổi thông tin cánhân, họ phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin vềngười được cấp GCN quyền sử dụng đất:

1.Thành phần hồ sơ: Theo Khoản 6, Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 quy định về hồ sơ địa chính thì thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Bản chính – theo Mẫu số 09/ĐK);
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Bản chính);
  • Bản sao giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:

– Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên;

– Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia đình; văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ;

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy chứng minh quân đội và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;

  1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Lệ phí:

– Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 28.000 đồng/giấy đối với hộ gia đình, cá nhân ở các phường thuộc quận, thị xã;14.000 đồng /giấy với hộ gia đình/cá nhân ở khuvực khác và với tổ chức là 30.000 đồng

– Lệ phí cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận: 50.000 đồng/giấy

  1. Các văn bản pháp luật điều chỉnh:

– Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

– Nghị định của Chính phủ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 hướng dẫn thi hành luật đất đai, số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi nghị định hướng dẫn luật đất đai;

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19/5/2014 quy định về Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính;

-Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ngày 07/07/2020 về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố.

  1. Mẫu tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK)