Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Cơ sở pháp lý – Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15/11/2015 quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

– Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 của Quốc Hội ngày 20 tháng 11 năm 2014

– Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thi hành luật hộ tịch

– Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về lệ phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thủ tục Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
Thời hạn giải quyết 1.    Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Nơi tiếp nhận hồ sơ Phòng tư pháp – UBND cấp huyện
Hồ sơ gồm có – Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh/Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc khai tử/Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi/ Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con/Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo mẫu số 13 Thông tư 04/2020.

– Giấy tờ chứng minh việc hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

– Văn bản ủy quyền:

·       Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột thì chỉ cần ủy quyền viết tay và có giấy tờ chứng minh quan hệ

·       Trường hợp khác văn bản ủy quyền phải được công chứng theo quy định của pháp luật

Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc khác trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền (Phòng tư pháp – UBND cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam)

Bước 2: Cán bộ Tư pháp sẽ xử lý hồ sơ và trả kết quả trong 12 ngày làm việc.

Bước 3: Nhận kết quả

 

  1. MẪU BIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC

Kính gửi: (1)…………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ………………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan ghi vào Sổ hộ tịch việc(4)………………………………………………………………………………………

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………………….

Giới tính ……………. ……Dân tộc: …………………………………….Quốc tịch:…………………………………………………..

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung ghi vào sổ hộ tịch(4): ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Theo số (5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

do (6)………………………………………………………………………………………………………………………………………………

cấp ngày……….. tháng …….. năm ………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

 

Đề nghị cấp bản sao(7): Có , Không

Số lượng:…….bản

 

 

 

 

Làm tại: ……………, ngày ………. tháng ……. năm ……..

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

…………………………………….

 

Chú thích:

               (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký (ví dụ: thay đổi hộ tịch).

(5) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

(6) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

(7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.