Giải quyết di sản trong trường hợp không có người thừa kế

Di sản là tài sản của người mất để lại khi họ qua đời. Việc phân chia di sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ: di chúc của người để lại di sản, chia di sản theo pháp luật hoặc một số người thuộc đối tượng được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc,…. Vậy sẽ giải quyết như thế nào nếu như tất cả số di sản đó không có người thừa kế?

1. Các hình thức nhận di sản thừa kế

Việc nhận di sản thừa kế được thực hiện theo 02 hình thức: nhận thừa kế theo di chúc và nhận thừa kế theo pháp luật:

– Nhận thừa kế theo di chúc: Là việc người thừa kế được nhận di sản theo ý chí của người để lại di chúc. Người này có quyền chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế, phân chia phần di sản cho từng người thừa kế qua di chúc…

– Nhận thừa kế theo pháp luật: Trong trường hợp không có di chúc hoặc trường hợp có di chúc nhưng di chúc không hợp pháp hoặc người được chỉ định thừa kế theo di chúc nhưng không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản… thì di sản thừa kế sẽ được chia theo quy định pháp luật

2. Những trường hợp di sản không có người thừa kế

  • Di sản không có người thừa kế là trường hợp không có người thừa kế theo di chúc như:

+ Di chúc không hợp pháp;

+ Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

+ Cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

+ Người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản;

+ Trong di chúc, người để lại di sản không chỉ định người thừa kế…

  • Di sản không có người thừa kế còn là trường hợp không có người hưởng di sản theo pháp luật như:

+ Không có người thừa kế theo các hàng thừa kế do đã chết;

+ Không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản;

+ Từ chối nhận di sản…

3. Di sản không người thừa kế sẽ thuộc về ai?

Điều 622 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước.

Nghĩa vụ tài sản được quy định tại Điều 658 Bộ luật dân sự 2015 theo thứ tự như sau: Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng còn thiếu; Chi phí cho việc bảo quản di sản; Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; Tiền công lao động; Tiền bồi thường thiệt hại; Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân; Tiền phạt; Các chi phí khác.

Vậy, trường hợp tài sản không có người nhận thừa kế thì sau khi thực hiện xong các nghĩa vụ về tài sản của người để lại di sản, số tài sản còn lại sẽ thuộc về Nhà nước.