Ngày 13/03/2023, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 663/STP-HCTP về việc thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, trong quá trình giải quyết thủ tục đăng ký hộ tịch (nhất là thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn), nếu cần làm rõ tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây của công dân, cơ quan đăng ký hộ tịch chủ động, phối hợp với Cơ quan Công an có thẩm quyền kiểm tra, xác minh theo quy định tại Điều 73 Luật Hộ tịch, không yêu cầu người dân nộp/xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú; nếu quá thời hạn không nhận được kết quả xác minh thì tiếp tục giải quyết hồ sơ theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính Phủ.