Ngày 17/4/2023, Chính Phủ ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong đó quy định về quyền của chủ thể dữ liệu trong hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, với một số điểm nổi bật, đáng chú ý sau đây: