Cơ sở pháp lý – Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15/11/2015 quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

– Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 của Quốc Hội ngày 20 tháng 11 năm 2014

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và NĐ 123/2015/NĐ-CP của Chính Phủ

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 29 tháng 11 năm 2019 quy định  về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Thủ tục Thủ tục cải chính, bổ sung hộ tịch
Yêu cầu, điều kiện –        Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót trong đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.

–        Giấy tờ hộ tịch được cấp hợp lệ kể từ ngày 01/01/2016 mà thông tin hộ tịch còn thiếu thì được bổ sung, nếu có giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hợp lệ chứng minh.

–         Yêu cầu ghi bổ sung quốc tịch Việt Nam chỉ thực hiện đối với giấy tờ hộ tịch được cấp kể từ ngày 01/01/2016, sau khi đã xác định người yêu cầu đang có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Thời hạn giải quyết 1.    Đối với trường hợp bổ sung thông tin hộ tịch: giải quyết ngay trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15h thì giải quyết sớm vào ngày hôm sau

2.    Đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc: giải quyết trong 3 ngày làm việc, trường hợp phải xác minh thì không quá 6 ngày.

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Nơi tiếp nhận hồ sơ  UBND cấp huyện
Hồ sơ gồm có

– Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch theo mẫu số 17 tại Thông tư 04/2020 của Bộ Tư Pháp

– Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch: CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh……….

– Văn bản ủy quyền:

·       Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột thì chỉ cần ủy quyền viết tay và có giấy tờ chứng minh quan hệ

·       Trường hợp khác văn bản ủy quyền phải được công chứng theo quy định của pháp luật

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc nộp online và làm theo các yêu cầu trên cổng dịch vụ công quốc gia như: https://dichvucong.quocgia.gov.vn/; https://dichvucong.hanoi.gov.vn/…..

Bước 2: Cán bộ Tư pháp sẽ trả lời hồ sơ ngay trong ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ nhận sau 15h cùng ngày sẽ giải quyết sớm vào ngày hôm sau. Trường hợp cần xác minh thì không quá 6 ngày làm việc sẽ trả lời

Bước 3: Nhận kết quả

  1. MẪU BIỂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

 

Kính gửi: (1) ………………………………………………………………………………………….

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông

tin hộ tịch:……………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ……………………………………………………………

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………….

Giới tính:…………….Dân tộc:……………………………………………….Quốc tịch: ………

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Đã đăng ký (5)  ………………………………………………………………………………………..

tại…………………………………………………………………………………………………………..

ngày……… tháng ……… năm ……….. số: ……………. Quyển số:…………………………

Nội dung: (6)…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Lý do:…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị cấp bản sao(7): Có , Không ; số lượng:………..bản(7).

                                                    Làm tại: …………………… , ngày  tháng  năm …….

                                                                        Người yêu cầu

                                                             (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Ý kiến của cha và mẹ  (nếu thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký.

Ví dụ: thay đổi họ, tên/ cải chính phần khai về chữ đệm của người mẹ/ xác định lại dân tộc/ bổ sung phần khai về năm sinh của người cha.

(5) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan.

Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội ngày 05 tháng 01 năm 2015, số 10 quyển số 01/2015.

(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông hộ tịch, xác định lại dân tộc

Ví dụ: – Được thay đổi họ từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam.

– Được cải chính năm sinh từ 1975 thành 1976

 (7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.