Cơ sở pháp lý – Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15/11/2015 quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

– Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 của Quốc Hội ngày 20 tháng 11 năm 2014

– Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và NĐ 123/2015/NĐ-CP của Chính Phủ

– Thông tư số  281/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định  về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Thủ tục Cấp Bản sao trích lục hộ tịch
Thời hạn giải quyết Giải quyết ngay trong ngày nhận hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15h thì có thể xử lý vào ngày hôm sau
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Nơi tiếp nhận hồ sơ  Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn,UBND cấp huyện, Sở Tư pháp, Bộ tư pháp
Kết quả Cấp bản sao trích lục khai tử
Hồ sơ gồm có – Tờ khai cấp bản sao trích lục khai tử theo mẫu số 18 tại Thông tư 04/2020 của Bộ Tư Pháp

– Giấy tờ chứng thực cá nhân: CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu, sổ hộ khẩu

– Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục khai tử. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực hoặc công chứng

Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc nộp online và làm theo các yêu cầu trên cổng dịch vụ công quốc gia như: https://dichvucong.quocgia.gov.vn/; https://dichvucong.hanoi.gov.vn/…..

Bước 2: Cán bộ Tư pháp sẽ trả lời hồ sơ ngay trong ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ nhận sau 15h cùng ngày sẽ giải quyết sớm vào ngày hôm sau.

Bước 3: Nhận kết quả                                                 

  1. MẪU BIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

 

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: …………………………………………………

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) …………………………………………………….
cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………..

Giới tính: ………………………Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: ………………………………………

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Số định danh cá nhân (nếu có): ………………………………………………………………………………

Đã đăng ký tại: (5) ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ngày  …….. tháng ……… năm ……….. số…………….Quyển số: ……………………………………..

Số lượng bản sao yêu cầu cấp:…………………..bản(6).

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình

   Làm tại: ……………………………………… , ngày ….  tháng ….  năm ……………….

                                                                                                    Người yêu cầu

                                                                                        (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

                                                                       

  Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây, nay đề nghị cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ:          Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

(6) Ghi rõ số lượng bản sao đề nghị cấp.